Sidan uppdaterad den 19 aug 2004

 

Stadgar för

Stärnö Vindhamns Båtklubb

 

§ 1 Namn

1.1.
Klubbens namn är Stärnö Vindhamns Båtklubb, SVB, och dess hemort är Karlshamn. Klubben bildades den 22 oktober 1995.
Klubbens stadgar reviderades under verksamhetsåret 2003/2004 och antogs på årsmötet den 24 april 2004.
Stadgarna fastställdes slutligen på extra medlemsmöte den 22 maj 2004.

§ 2 Ändamål

2.1.
Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt främja båtlivet. Klubben skall verka för god sjösäkerhet, god miljö, kamratskap samt ett gott sjömanskap.

2.2.
Klubben skall verka för en god utveckling och goda förbättringar av Stärnö Vindhamn och dess närområde till gagn för medlemmarna.

§ 3 Medlemskap

3.1.
Till medlem i föreningen antages den som har bryggplats, svajplats, uppläggningsplats i Stärnö Vindhamn eller kan gagna en utveckling av Stärnö Vindhamn i enlighet med föreningens ändamål.

§ 4 Medlems intagning och utträde

4.1.
Inträdesansökan, varigenom sökande förbinder sig att följa föreningens stadgar, ordningsföreskrifter och i laga ordning fattade beslut, göres skriftlig till styrelsen.

4.2.
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta tillstyrelsen.

4.3.
Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid, anses ha utträtt ur föreningen. Styrelsen kan på skriftlig begäran från medlem i speciella fall medge uppskov
.

§ 5 Medlems uteslutning

5.1.
Medlem, som gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom klubben att dess anseende äventyras, som motverkar föreningens syfte, som skadar föreningens intressen eller som inte fullgör de skyldigheter, som är stadgade, kan på styrelsens förslag av ordinarie eller extra möte uteslutas.
För sådant besluts giltighet fordras minst 2/3 majoritet.

§ 6 Beslutande organ

6.1.
Klubbens beslutande instanser är medlemsmöten såsom årsmöte, ordinarie medlemsmöten eller extra medlemsmöte.

6.2.
Styrelsen i sin helhet, eller enskild ledamot som styrelsen utser, företräder klubben och fattar beslut mellan medlemsmöten utom i frågor som uttryckligen är förbehållna medlemsmöten. Se § 8 och § 9.

§ 7 Verksamhetsår

7.1.
Föreningens verksamhetsår omfattar perioden 1 januari 31 december.

§ 8 Avgifter

8.1.
Avgifter till föreningen fastställes av årsmötet och skall vara betalda senast den 31/3.

8.2.
Extra uttaxering kan företas efter beslut på årsmöte eller extra möte.

§ 9 Årsmöte

9.1.
Årsmöte skall årligen hållas under april månad.

9.2.
Datum och plats för årsmöte meddelas senast en månad i förväg

9.3
Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
Fråga om mötet är korrekt utlyst
Fastställande av dagordning
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet
Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret
Revisorernas berättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Motioner
Val av styrelse
Val av revisorer
Beslut om antal valberedare
Val av valberedning
Sammankallande för valberedning
Övriga val
Övriga frågor

9.4.
Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.

9.5.
Medlem som vill ha motion eller annan fråga behandlad på årsmötet, skall senast tre veckor innan årsmötet skriftligen anmäla detta till styrelsen.
Denna anmälan skall även innehålla en förklaring till varför medlemmen vill ha ärendet behandlat.

§ 10 Extra möte

10.1.
Extra möte hålles när styrelsen finner detta påkallat.


10.2.
Om föreningens revisorer eller minst en sjättedel av samtliga röstberättigade medlemmar begär avhållande av extra möte för behandling av visst ärende, skall styrelsen inom 14 dagar efter sådan begäran kalla till extra möte.

10.3.
Vid extra möte får endast förekomma de ärenden, som föranlett det extra mötet.

§ 11 Styrelsen

11.1.
Klubben företräds av en styrelse, som på medlemmarnas uppdrag skall förvalta klubbens fasta tillgångar och medel, förbereda ärenden till års-, extra-, och styrelsemöten samt att verkställa därvid fattande beslut.
Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och mer än hälften
är närvarande.

11.2.
Styrelsen väljs på årsmötet och skall bestå av ordförande, sekreterare, kassör och fyra övriga ordinarie ledamöter samt två suppleanter. Ordinarie ledamot väljs för en tid av två år och suppleant för en tid av ett år.
Ordförande och tre ledamöter väljs jämna år, de återstående tre ledamöter väljs ojämna år.

11.3.
Vid val av styrelse skall hänsyn tas till kontinuiteten, varvid kortare mandattid kan tillämpas.

11.4.
Styrelsens protokoll justeras av ordföranden och en ledamot.

11.5.
Styrelsen skall ha minst 4 sammanträden per år exklusive årsmötet.

§ 12 Styrelsens skyldigheter

12.1.
För av styrelsen fattande beslut är de ansvariga, som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Reservation skall antecknas i protokollet.

12.2.
Ordföranden ska opartiskt föra ordet vid såväl föreningens som styrelsens sammanträden samt då så påfordras vara föreningens representant.

12.3.
Sekreteraren ska ombesörja kallelser till klubbens sammanträden och vid dessa föra noggranna protokoll, handha föreningens korrespondens och underteckna löpande ärenden samt föra matrikel över medlemmar.

12.4.
Kassören ska uppbära avgifter, förvalta och ansvar för föreningens kassa och postgiro samt i av föreningen godkänd bank insätta föreningens medel och göra utbetalningar som godkänts av styrelsen.
Därutöver föra noggranna räkenskaper och för föreningen och styrelsen föredra rapport över föreningens ekonomiska ställning.

12.5.
Övriga styrelseledamöter ska delta i styrelsens och föreningens sammanträden samt vid ordinarie funktionärs frånvaro sköta dennes befattning.

12.6.
Föreningen tecknas av ordförande eller kassör.

§ 13 Beslut och val

13.1.
Alla ärenden avgörs med enkel majoritet, utom vad som gäller i § 5, § 17
och § 18.

13.2.
Avgörandet sker genom öppen omröstning utom för de fall att vid val någon fordrar sluten omröstning.

13.3
Vid fall av lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

§ 14 Revisorer

14.1
Klubben skall revideras av två revisorer. Dessa väljs på årsmöte för en tid av två år och avgår växelvis vartannat år. En revisorsuppleant väljs varje år för en tid av ett år.

14.2
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper.
Räkenskaperna skall minst en gång årligen revideras av revisorerna, vilka till årsmötet ska avge skriftlig revisionsberättelse samt till- eller avstyrka ansvarsfrihet.

14.3.
Förekommer fel i räkenskaperna eller förvaltningen och detta förtigits av revisorerna, drabbar dem samma ansvar som styrelsen.

§ 15 Hamn

15.1.
För förhållandena i föreningens hamn finns särskilt utfärdade bestämmelser.

§ 16 Allmänna bestämmelser

16.1.
Klubbens föreningsflagga och standert får endast föras av medlem i klubben.

§ 17 Stadgeändring

17.1.
Förslag till ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall vara styrelsen tillhanda minst 14 dagar före det sammanträde, på vilket det skall behandlas. I kallelsen till efterföljande årsmöte/medlemsmöte skall anges att förslag till stadgeändring föreligger.
För att dylikt förslag skall kunna antas erfordras att det godkänns med minst 2/3 majoritet, vid två på varandra följande medlemsmöten, varav minst ett ska vara årsmöte.

§ 18 Klubbens upplösning

18.1.
Skulle på grund av oförutsedda omständigheter fråga uppstå om klubbens upplösning, skall eventuellt beslut därom fattas med 3/4 majoritet.

18.2.
Vid klubbens sista sammanträde skall styrelsen av föreningen erhålla direktiv angåenden hur klubbens tillgångar skall förfaras.

---ooo---